Guide to Planting Klasika Hybrid Corn

Features:

 • Bago at high yielding hybrid white corn
 • Kalidad na mga puso
 • Maagang anihin
 • Versatile hybrid white corn
 • Highly adaptable variety

Benefits:

 • Kayang umani ng mahigit doble sa traditional na “lagkitan” variety
 • Masarap, matamis, malagkit
 • Pantay at uniforme sa laki ang mga puso
 • Puting puti ang mga butil, maganda at puno ng butil hanggang dulo (full tip-filling)
 • Mas marami ang Class A na ani — mas maaga ring pagkakakitaan
 • Napakasarap kainin kahit nilaga, inihaw, pansahog sa sopas o gulay
 • Akmang akma bilang corn snacks “cornicks”
 • Maari itong itanim year round, tag-ulan o tag-araw

Paghahanda ng Lupa

 1. Tiyaking maayos ang paghahanda ng lupa bago magtanim. Araruhin at suyuring mabuti ang lupa hanggang ito ay maging pino at buhaghag.
 2. Maglagay al ihalong mabuti ang 4-5 toneladang organikong pataba (compost) o tuyong dumi ng hayop sa isang ektarya ng lupa (1/2 kilo sa bawat isang metrong habang tudling).

Pagtatanim

 1. Gumawa ng tudling (rows) na may agwat na 75-80 cm sa bawat isa.
 2. Itanim ang isang buto na may layong 25-30 cm bawat butas. Tinatayang may 41,000- 53,000 na halaman sawat bawat ektarya.
 3. Gumamit ng 8-9 kilo ng buto bawat ektarya.
 4. Ang mga buto ay nagsisimulang sumibol sa loob ng 4-7 araw pagkatapos itanim.

Pag-Aabono (Rekomendadong Pag-aabono):

 • Basal na abono: 4-5 toneladang compost, 2 sakong14-14-14
 • 15 araw pagkatapos itanim: 5 sako ng 14-14-14
 • 25-30 araw pagkatapos itanim: 3 sako ng 46-0-0, 2 sako ng 0-0-60

Maaring ipasuri ang lupa (soil analysis) upang malaman ang angkop na uri at dami ng abono na dapat ilagay, o di kaya’y makipag ugnayan sa East-West Seeds Sales Representative.

Pagpapatubig

 • Sa panahon ng tag-inn, magdilig o padaluyan ng tubig ang mgaludling tuwing ika-5 hanggang ika-7 araw.
 • Sa panahon ng tag-ulan, padaluyin ang mga sobrang tubig sa kanal.

Pagsugpo Sa Mga Sakit At Pesteng Kulisap

a. Downy Mildew

 • Sanhi ng amag (fungus) na karaniwang umaalake kung malamig ang panahon at madaias na basaang halaman.
 • Mag-ispray ng systemic fungicide tulad ng metalaxyl (i.e. Ridomil) o Captan sa ika 12-15 araw pagkatanim o kung may 3-4 dahon ang halaman,
 • Panatilihing malinis ang taniman. Tanggalin at sirain ang mga apektadong halaman.

b. Corn Borer {uod, bukbok, ufad, igges, aiabas)

 • Ang corn borer ay isa sa mga pmakamapaminsalang pesteng kulisap na umaatake sa mais. Ang uod nito ay umaatake at nanginginain sa lahal ng butil ng mais.
 • Panatilihing malinis ang taniman. Tanggalin at sirain ang tanim na pinagkakainan at pinamamahayan ng pesteng kulisap
 • Pagsugpo gamit ang mekanikal na pamamaraan tulad ng pagtanggal (detassel) ng 75% na bulaklak ng mais kung tag-araw at 65% kung tag-ulan.
 • Maagap na paglalagay ng fipronii (eg. Regent) at carbofuran (eg,1 Furadan, Fuerza) kung and mais ay nasa ika-20 hanggang ika-30 araw pagkatanim o yung tinatawag na early-mid whorl stage ng mais.
 • Mag-ispray ng insecticides tulad ng lambdacyhalothrin (eg. Karate 2.5 EC), fiproml (eg. Ascend), chlorpyhfos (eg, Lorsban 3 E), at carbaryl (eg. Sevin 85 WP).

Pag-Aani

a. Pang-Laga

 1. Anihin habang malambot ngunit puno na ang mga butil mula 60-65 araw pagkatanim.
 2. Pinakamagandang mag-ani sa umaga bago magtanghali.
 3. Pagkapitas, iwasang mainitan o direktang mabilad sa araw.

b. Pang-Cornick

 1. Pagulangin sa puno ang mga puso at anihin mula 80-85 araw pagkatanim. Maari nang anihin ang mais kung tuyo na ang puno at balat.
 2. Himayin ang mga butil, pagkatapos ay ibilad at patuyuin sa loob ng 2-3 araw
 3. Itabi ang inaning mais sa malamig at tuyong lugar.
 4. Siguraduhing ligtas sa mga mapanirang daga at insekto.

Para sa karagdagang kaalaman at pagbibilhan ng mga binhi, tumawag sa:

East-West Seed Co., Inc.
Km. 54 Cagayan Valley Rd.
Sampaloc, San Rafael, Bulacan
Tel: (044) 766-4952 – 57,  Fax: (044) 766-1005
Email: [email protected]

Comments

 1. By Ardy Gonzaga

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *